Złota 69a,
62-800 Kalisz
biuro@elko.kalisz.pl
62 764 46 72
fax. 62 766 18 99

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Piotr Kłosiński; Dariusz Mizerski; Jacek Staszak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „ELKO”SPÓŁKA JAWNA P. Kłosiński , D. Mizerski J. Staszak mieszcząca się pod adresem ul. Złota 69A , 62-800 Kalisz posiadająca  NIP: 618 004 39 41 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP , oraz wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000085823
 2. Z Administratorem można  kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  62-800 Kalisz ul. Złota  69 a  lub e-mail: biuro@elko.kalisz.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania : oferty , realizacji umowy, zamówienia oraz ich rozliczenia , a także wysyłki towaru.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji opisanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Dostęp do danych będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy/zleceniobiorcy Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych , oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przygotowania oferty, zawarcia umowy, zamówienia i jej wykonania. Nie podanie danych uniemożliwi przygotowanie oferty, zawarcia umowy, zamówienia i jej wykonania.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób ręczny i zautomatyzowany w tym profilowane.